Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń – dla wzrostu standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 Międzynarodowe Targi Ochrony Indywidualnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy A+A w Dusseldorfie odegrały w tym roku szczególną rolę. Najważniejsza impreza branży BHP w Europie stała się okazją do zorganizowania, w dniach 28-29 października, serii spotkań, które zaowocowały wzmocnieniem polsko-niemieckiej współpracy pracowników służby BHP. Realizacja wyjazdu szkoleniowo-studyjnego była możliwa, dzięki uzyskaniu współfinansowania od Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy. Nieoceniony wpływ na organizację wizyty miał również radomski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
czytaj więcej
Podpisanie porozumienia 15.10.2015 r. Gdańsk

  W nawiązaniu do podpisanego porozumienia między Związkiem Zawodowym  "BUDOWLANI" a Zarządem Głównym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w dniu 15.10.2015 r.  w siedzibie Okręgu Pomorskiego ZZ "BUDOWLANI" w Gdańsku odbyło się spotkanie Zarządu Okręgu "BUDOWLANI" z przedstawicielami Oddziału Gdańskiego oraz Oddziału Słupsk OSPS BHP.

 W trakcie tego spotkania zostały podpisane porozumienia o współpracy  pomiędzy Okręgiem Pomorskim ZZ "BUDOWLANI"  a Oddziałem Gdańsk i Oddziałem Słupsk OSPS BHP.

czytaj więcej
Dobre praktyki bezpieczeństwa i higieny pracy z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
W dniu 15.06.2015r. wśród skamieniałości w kieleckim Geoparku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP o/Kielce wraz z Państwową Inspekcja Pracy w Kielcach  i Centrum Geoedukacji zorganizowali konferencję naukową pn. "Dobre praktyki bezpieczeństwa i higieny pracy z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej i zbiorowej". 
czytaj więcej
Polsko - Włoska konferencja o bezpieczeństwie prcy
W siedzibie firmy Faraone mieszczącej się w Tortoreto, położonej w środkowo – wschodniej części Włoch,  w dniu 22 września 2015 r. odbyła się konferencja pn. „Podziel się bezpieczeństwem pracy”, zorganizowana przez Oddział OSPSBHP w Olsztynie, CIOP-PIB oraz firmę Faraone (Włochy). Konferencja została zrealizowana w ramach kampanii społecznej „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp”, koordynowanej przez CIOP-PIB.

Udział w konferencji wzięło ponad 150 uczestników, w tym ze strony polskiej 48 osób to członkowie oddziałów OSPSBHP w Olsztynie, Katowicach, Warszawie, Częstochowy, Radomiu, Kaliszu, Słupsku, Szczecinie, a także pracownicy służby bhp nie zrzeszeni oraz przedstawiciel CIOP-PIB.

Ze strony włoskiej obecni byli przedstawiciele instytucji rządowych (INAIL, SPSAL, ASL), Stowarzyszenie Ekspertów Technicznych z zakresu Zdrowia oraz Bezpieczeństwa (AIAS), koordynatorzy bhp, studenci, pracownicy firmy Faraone.
czytaj więcej
Posiedzenie Rady OSPSBHP, Iława 3 września 2015
3 września 2015 r. w Iławie zebrali się członkowie Zarządu Głównego, przedstawiciele Zarządów Oddziałów na Radzie Stowarzyszenia oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej. 
Jednym z głównych punktów posiedzenia było szkolenie na temat „Prawnych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej, odpowiedzialności spoczywających na osobach kierujących oddziałami” prowadzone przez Katarzynę Sadło Prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Omawiane kwestie dotyczyły m.in. możliwości i form pozyskiwania środków finansowych na działalność oddziałów oraz prawnych aspektów ochrony danych osobowych. 
czytaj więcej
Specjalnie dla techników bhp
 
czytaj więcej
Zmiany osobowe w składzie Głównej Komisji Rewizyjnej

W związku ze złożoną rezygnacją z dnia 01.09.2015 roku przez Mariolę Śrubarczyk-Cichowską z członkostwa w GKR i jej przewodniczeniu, uprzejmie informujemy, że zgodnie z wolą wyrażoną przez delegatów na zjeździe w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 17.04.2015 roku, Grzegorz Kulkowski jako pierwszy na liście rezerwowej z największą liczbą uzyskanych głosów wszedł do składu GKR. Na spotkaniu GKR w Iławie w dniu 03.09.2015 roku GKR ukonstytuowała się i członkowie zdecydowali o jej składzie, a mianowicie:

Grzegorz Kulkowski - przewodniczący

Michał Chłopecki - wiceprzewodniczący

Dorota Zawada - sekretarz

Halina Grześkiewicz - członek

Katarzyna Rojek - członek

czytaj więcej
Spotkanie przedstawicieli ZG OSPSBHP z kierownictwem Głównego Inspektoratu Pracy PIP

W dniu 5 sierpnia 2015 r. z inicjatywy prezesa ZG OSPSBHP, w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie z kierownictwem GIP.

Zarząd Główny OSPSBHP reprezentowali: Elżbieta Bożejewicz, prezes oraz Józef Witczak i Piotr Kaczmarek wiceprezesi.

Ze strony kierownictwa Głównego Inspektoratu Pracy, udział w spotkaniu wzięli: Iwona Hickiewicz, Główny Inspektor Pracy, Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając, zastępcy Głównego Inspektora Pracy oraz Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji i Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli.

Tematem spotkania były uzgodnienia stron w sprawie organizacji debaty środowiskowej służby bhp, zaplanowanej podczas Targów SAWO 2016. W najbliższym czasie rozpoczną się uzgodnienia szczegółowe programu paneli debaty.

Podczas spotkania, prezes Elżbieta Bożejewicz przedstawiła  plan pracy ZG OSPSBHP, który przez Główną Inspektor Pracy został przyjęty z pełną aprobatą i zapewnieniem szerokiej współpracy w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

czytaj więcej
KOMUNIKAT!
W dniu 3 sierpnia 2015 roku,
podczas plenarnego posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP,
Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP,
otrzymała nominację na Członka Rady Ochrony Pracy.
Akt nominacji wręczyła Małgorzata  Kidawa-Błońska, Marszałek Sejmu RP. czytaj więcej
Praca nad projektem Ustawy Samorząd zawodowy - Kraków, 17 lipca 2015
 

W dniu 17 lipca 2015 r. w Krakowie odbyło sie robocze spotkanie zespołu pracującego nad projektem Ustawy – Samorząd Zawodowy Pracowników Służby BHP”. 
Zespół omówił dotychczasowe zaawansowanie prac nad projektem „Ustawy i Statutu Izby”. Zwrócono uwagę nad potrzebą podkreślenia w sposób przejrzysty zadań samorządu
zawodowego ale i obowiązków jej członków. Ustalono dalszy harmonogram prac nad projektem. 

czytaj więcej
Kultura bhp podstawą w kształtowaniu świadomości pracowników - Gdańsk, 19-20 czerwca 2015

W dniach 19-20.06.2015r. OSPSBHP oddział w Gdańsku zorganizował szkolenie w Hotelu „Victoria” w Bolszewie, którego tematem było „Kultura bhp podstawą w kształtowaniu świadomości pracowników”. W szkoleniu uczestniczyło 50 osób. Na wstępie Prezes oddziału Zofia Formella powitała Gości oraz wszystkich uczestników szkolenia. Prelegentami na szkoleniu byli: dr inż. Jerzy Karczewski, Nadinspektor Henryk Batarowski z PIP oraz Ryszard Frelich.

czytaj więcej
Współpraca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP z Urzędem Dozoru Technicznego - Warszawa, 17 czerwca 2015
W dniu 17 czerwca 2015 r. w siedzibie Głównego Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli ZG OSPSBHP z przedstawicielami  kierownictwa UDT. Zarząd Główny reprezentowali: Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP oraz Grzegorz Szałas członek ZG OSPSBHP. W spotkaniu udział wzięli Angelika Markowska-Karolczuk, dyrektor Biura Prezesa Głównego Urzędu Dozoru Technicznego oraz Maciej Zagrobelny, kierownik Wydziału Promocji Bezpieczeństwa Technicznego i Szkoleń. Tematem rozmów była współpraca oddziałów OSPSBHP z terenowymi oddziałami UDT w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej technicznego bezpieczeństwa pracy. 
czytaj więcej
Seminarium pt. „Bezpieczeństwo pracy w przemyśle spożywczym i przetwórczym” - Koszalin, 22 maja 2015

W dniu 22 maja 2015 r. w Fundacji Oświatowej Europejskiego Centrum Edukacyjnego w Koszalinie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Koszalin zorganizowało we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie Seminarium pt. „Bezpieczeństwo pracy w przemyśle spożywczym i przetwórczym”. W wydarzeniu wzięło udział 117 osób.

czytaj więcej
DELEGACJA OSPSBHP NA KONFERENCJI W SŁOWACJI - Bojnice, 20-22 maja 2015
    W Bojnicach na Słowacji w dniach 20-22.05.215 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja- „Bezpieczne stanowisko pracy”. W konferencji na zaproszenie prezesa Jana Donica reprezentującego Słowacką organizację Ochrony Bezpieczeństwa Zdrowia przy Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej (BOZPO – Spolocna Vizia S.O), OSPSBHP reprezentowali: Andrzej Brygoła (O. Lublin), Antoni Niemiec, Zbigniew Strączek (obaj O. Rzeszów). Uczestnikami konferencji oprócz polskiej delegacji byli między innymi przedstawiciele rządów  Słowacji i Czech na szczeblu ministerialnym, Inspektoratów Pracy Słowacji i Czech, prezydent Międzynarodowej Organizacji Bezpieczeństwa i Zdrowia Richard Habgood z Wielkiej Brytanii oraz  producenci i usługodawcy branżowi ze Słowacji i Francji.
czytaj więcej
Konferencja „Za naszą przyszłość bez azbestu – za przyszłość BHP” - Budapeszt, 11-13 maja 2015

W dniach 11-13.05.2015 r. odbyła się w Budapeszcie Konferencja organizowana we współpracy z Uniwesytetetem Techniczno Ekonomicznym w Budapeszcie, Stowarzyszenia specjalistów ds. BHP oraz Węgierskiego Stowarzyszenia ds.Eliminacji Azbestu. Tematem przewodnim konferencji była dyskusja  odnośnie ważności i priorytetowości  usuwania azbestu a także  omówienie innych aktualnych problemów związanych z Bezpieczeństwem i Higiena Pracy.
Zaproszenie dla delegacji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wystosowała Vice minister Baranyiné Kabai Erzsébet z Departament ds. Realizacji Projektów w Ministerstwie Gospodarki Narodowej oraz Stowarzyszenia specjalistów ds. BHP  i Węgierskiego Stowarzyszenia ds. Eliminacji Azbestu.

czytaj więcej
Międzynarodowa konferencja "PODZIEL SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM" Radom, 7-8 maja 2015
 W dniach 7 i 8 maja 2015 r. w Radomiu odbyła się realizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii "Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki BHP" koordynowanej prze Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB międzynarodowa konferencja  poświęcona promocji dobrych praktyk na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy. Organizatorem konferencji był radomski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP wraz z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – PIB.

Konferencję poprzedziło wręczenie nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego „Bezpieczna praca przyszłości” organizowanego przez Okręgową Inspekcję Pracy w Warszawie, Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Radomiu

czytaj więcej
Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego w nowym składzie - Radom, 6 maja 2015

W przeddzień Miedzynarodowej konferencji "Podziel się bezpieczeństwem" tj. w dniu 6 maja 2015 r. w Radomiu odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP w nowym składzie. 
Głównym tematem posiedzenia było zaplanowanie i omówienie działań do końca roku 2015 z uwzględnieniem wcześniej zgłoszonych wniosków z oddziałów OSPSBHP, a także rozpoczętych projektów i zobowiązań podjętych przez poprzedni ZG. 

czytaj więcej
Pokaż historię aktualności >>