ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Spotkanie ZG OSPSBHP z przedstawicielami polskich stowarzyszeń bhp. Warszawa, dnia 10 lutego 2017 r.

2017-12-18

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w dniu 10 lutego br. zorganizował spotkanie robocze dotyczące konieczności wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zmianami.

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w dniu 10 lutego br. zorganizował spotkanie robocze z przedstawicielami polskich stowarzyszeń zrzeszających służbę bhp (Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP
w Łodzi, Polskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Stowarzyszenie Ochrony Pracy, Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Stowarzyszenie Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP-PIB) a także przedstawicielami Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,  Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie i przedstawicielem Partnerów Wspierających OSPSBHP. Uczestnicy spotkania podjęli temat związany koniecznością wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zmianami.

Podjęto zgodnie stanowisko-wskazano konieczność :

1. Określenia wymagań wobec jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie bhp oraz utworzenie publicznie dostępnego centralnego rejestru tych jednostek – z propozycja prowadzenia wykazu przez Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy.

2. Doprecyzowania wymagań kwalifikacyjnych i zakresu umiejętności dla wykładowców szkoleń bhp.

Ponadto ustalono, że do dnia 28.02.2017 r. uczestnicy spotkania przekażą korespondencją elektroniczną do Elżbiety Bożejewicz, prezesa ZG szczegółowe rozwinięcie poglądowe powyższych kwestii celem kontynuacji dyskusji.