ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Relacja z obrad Zjazdu Nadzwyczajnego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w dniu 12 maja 2017 roku w Ostrowie Wielkopolskim.

2017-12-18

Zjazd Nadzwyczajny OSPSBHP powołany przez Zarząd Główny OSPSBHP, obradował w dniu 12 maja 2017 r. nad zmianami do Statutu. Zjazd został otwarty przez Elżbietę Bożejewicz – prezesa Zarządu Głównego o godz. 11.30 (w drugim terminie z uwagi na brak kworum w pierwszym terminie). W Zjeździe wzięło udział 108 delegatów na 154. Po  wprowadzeniu sztandaru prezes  E. Bożejewicz przedstawiła cel Zjazdu,

a następnie w głosowaniu jawnym na Przewodniczących wybrano Józefa Witczaka i Marka Nościusza. Delegaci wybrali protokolantów w osobach: Wanowicz Agata, Nowak Andrzej, Frelich Ryszard. Kolejno dokonano wyboru komisji skrutacyjnej w osobach: Grondecki Andrzej, Leszczyński Piotr,   Ożarków Janusz.

Delegat Adam Pierzyński zgłosił wniosek o odroczenie głosowania zmian w statucie do miesiąca września 2017 roku, a dzisiejszy dzień przeznaczyć na dyskusję i analizę przedłożonych projektów dokumentów i zobowiązania Zarządu Głównego do wniosków z tej dyskusji. W głosowaniu jawnym wniosek odrzucono.

Kolejny wniosek delegata Mariusza Błachuty dotyczył propozycji powołania komisji statutowej, która miałaby przygotować  propozycje zmian statutu oraz zwołanie kolejnego Zjazdu w terminie późniejszym. W głosowaniu jawnym wniosek odrzucono.

Delegaci dokonali wyboru komisji uchwał i wniosków w głosowaniu jawnym w osobach: Kołaski Remigiusz, Pękalska Kamilla, Dasiewicz Lidia.

Kolejno Janusz Ożarków odczytał protokół z ukonstytuowania komisji skrutacyjnej.

Na wniosek delegatów z oddziału w Zielonej Górze oraz oddziału w Łomży poddano dyskusji kwestię sporną uczestnictwa delegatów z tych oddziałów. Zgodnie z § 22 ust.5 „Mandat delegata na Zjazd zachowuje swą ważność na okres pełnej kadencji tj. do czasu wyborów delegatów na następny Zjazd Zwyczajny”. Oddział w Łomży został utworzony po Zjeździe Zwyczajnym, więc i delegaci tez zostali wybrani po tym terminie. Natomiast w oddziale w Zielonej Górze dokonano wyborów uzupełniających, zwiększając ilość delegatów adekwatnie do ilości członków na dzień przed Zjazdem Nadzwyczajnym. W głosowaniu jawnym Zjazd podjął decyzję o dopisaniu do listy delegatów po 2 osoby z tych oddziałów.

Przewodniczący poinformował delegatów o dużej liczbie wniosków dotyczących propozycji zmian statutowych. Zaproponował powołanie komisji spośród delegatów celem weryfikacji złożonych wniosków i przedstawienie Zjazdowi po przerwie ok. 2-godzinnej propozycji zmian. Drugim zgłoszonym wariantem było otwarte czytanie i dyskusja nad każdym ze zmienianych punktów. Po dyskusji Zjazd, w głosowaniu jawnym, podjął o powołaniu 10-osobowej komisji statutowej. Po zgłoszeniu kandydatów wybrano w głosowaniu jawnym n/w osoby: Paweł Kania, Józef Witczak, Marek Nościusz, Aleksander Dettlaff, Jan Kotowski, Stanisław Starzyński, Małgorzata Hillar, Henryk Karczowski, Józef Orzeł, Ryszard Łubniewski.  Następnie przegłosowano zmieniony w ten sposób porządek obrad, ogłoszono przerwę do godz. 15.30.

 

O godz. 15.30 wznowiono obrady, Józef Witczak poinformował o fakcie że komisja nie skończyła prac -  poziom zaawansowania prac komisji oscyluje w granicach 1/3, co nie pozwala na przedstawienie propozycji Zjazdowi. Zaproponował przedłużenie przerwy w obradach w celu kontynuacji prac komisji do godz. 18.00, co zostało zaakceptowane w głosowaniu jawnym.

O godz. 18.00 wznowiono obrady, przewodniczący Zjazdu Józef Witczak poinformował o zakończeniu prac komisji. Stwierdził że propozycje zostaną przedstawione w formie prezentacji multimedialnej moderowanej przez mec. Adama Krause. Podjęto dyskusję nad paragrafem 7. propozycji statutu, gdzie w drodze głosowania postanowiono wykreślić z projektu punkty dotyczące możliwości otrzymywania wynagrodzenia przez członków Zarządu Głównego i członków Zarządów Oddziałów. Następnie poddano pod głosowanie wniosek formalny w przedmiocie zakończenia dyskusji nad treścią projektu. Wniosek został przyjęty w drodze głosowania.

Przystąpiono do głosowania nad całością nowej treści statutu, gdzie w drodze głosowania jawnego nie  przyjęto znowelizowanej jego treści. W głosowaniu brało udział 91 delegatów. Głosów „za” oddano 59, głosów przeciwnych 16, głosów wstrzymujących się 16. Na podstawie § 39 ust. 1 Statutu „Uchwała w sprawie zmiany Statutu może być podjęta przez Zjazd większością co najmniej 2/3 oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów,  a w drugim terminie bez względu na ich liczbę”. Tak więc do uchwalenia nowego brzmienia Statutu wymaganą minimalną liczbą głosów „za” winna być 61.

Kolejno przystąpiono do głosowania nad znowelizowaniem treści Ordynacji Wyborczej. W  drodze głosowania przyjęto znowelizowaną treść Ordynacji Wyborczej. Nowelizacja dotyczy zapisów Rozdziału IV pkt 4 „Wybór Władz następuje zwykłą większością głosów”.

Następnie prezes Elżbieta Bożejewicz podziękowała delegatom za przybycie, wyprowadzono sztandar i zakończono obrady.