W dniach 18-19 czerwca 2010 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Lasy Janowskie" w Janowie Lubelskim odbyło się kolejne spotkanie seminaryjne OSPS BHP reprezentujących Oddziałów: Radom, Tarnobrzeg, Końskie Lublin. Gospodarzem spotkania był lubelski Oddział OSPSBHP. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia reprezentujących wyżej wymienione Oddziały oraz Prezesi:
Pan Józef Witczak - Prezes OSPSBHP Oddział Radom;
Pan Andrzej Brygoła - Prezes OSPSBHP Oddział Lublin,
Pan Robert Łukasik - Prezes OSPSBHP Oddział Końskie;
Pan Grzegorz Skowron - Prezes OSPSBHP Oddział Tarnobrzeg.

Seminarium poświecone było zagadnieniom bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony indywidualnej oraz bezpieczeństwa samych stanowisk pracy, analizie wypadkowości w 2010 r. stresowi jako czynnikowi szkodliwemu  w środowisku pracy człowieka oraz metodom i ocenie wydatku energetycznego u pracownika.

W  spotkaniu uczestniczyli Pan Krzysztof Goldman – Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie oraz Pani Agnieszka Kucharska psycholog OIP w Lublinie, przedstawiciele firmy PROTEKT Pan Jacek Sosnowski, Firmy TOPSERW Pan Marcin Czerwiński, Pan Jan Siek z Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, którą przedstawił Pan Jacek Sosnowski z firmy PROTEKT. Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć profesjonalny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Pan Jacek Sosnowski podkreślił, że praca na wysokości niesie szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Co roku wypadki z wysokości stanowią znaczy procent wszystkich wypadków przy pracy i niosą za sobą dużą śmiertelność. Dobór odpowiedniego sprzętu  jest jednym z podstawowych elementów chroniących przed upadkiem z wysokości. Podkreślił, jak ważne jest z jednej strony profesjonalnie i dobrze dobrany sprzęt, z drugiej zaś strony ważne jest szkolenie pracownika w sposobie użytkowania sprzętu. Nieprawidłowe używanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości może stanowić poważne zagrożenie. Przypomniał, że w przypadku prac na wysokości należy pamiętać zasadę pierwszeństwa środków ochrony zbiorowej, np. balustrad przed środkami ochrony indywidualnej. Podkreślił jak ważne są badania lekarskie pracowników wykonujących pracę na wysokości.

Następnie Pan Marcin Czerwiński zaprezentował niektóre spośród bogatej oferty produkty firmy TOPSERW, która specjalizuje się w sprzedaży produktów gwarantujących bezpieczeństwo i zdrowie pracowników wykonujących prace w warunkach niebezpiecznych czy strefach zagrożenia wybuchem. Swoją prezentację rozpoczął od zaprezentowania sorbentów do usuwania rozlanych plam, w tym płynów niebezpiecznych. Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć przykłady sorbentów. Pan Marcin Czerwiński zaprezentował również zestawy mobilnych sorbetów, które mają zastosowanie w sytuacjach awaryjnych. Kolejno przystąpił do omówienia urządzeń awaryjnych: myjek do twarzy. Podkreślił, że urządzenia te powinny być zlokalizowane jak najbliżej zagrożenia. Jednym z produktów firmy TOPSERW jest sprzęt elektryczny w wykonaniu Ex (nieiskrzącym, przeciwwybuchowym) stosowany w strefach zagrożenia wybuchem i zgodny z dyrektywą ATEX. Pan Marcin Czerwiński zaprezentował między innymi latarki w wykonaniu Ex oraz narzędzia w wykonaniu Ex. Jednym z zagadnień które poruszył Pan Marcin Czerwiński były oparzenia, które są niezależne od miejsca pracy czy rodzaju wykonywania pracy. Zaprezentował gotowe zestawy na oparzenia, które znajdują się w ofercie firmy TOPSERW. Każdy z uczestników spotkania otrzymał „Zestaw na oparzenia i dezynfekcji rąk”. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznania się z takimi produktami firmy TOPSERW jak: ochrony osobiste (półmaska, maska twarzowa, aparat ucieczkowy). Każdy z uczestników spotkania mógł zobaczyć kombinezony ochronne będące w ofercie firmy.  Pan Marcin Czerwiński przedstawił system LOCKOUT/TAGOUT, który ma na celu zabezpieczenie pracowników przed konsekwencjami przypadkowego uruchomienia maszyn i urządzeń przemysłowych, w czasie trwania ich konserwacji. Wyjaśnił pojęcia LOCKOUT i TAGOUT.  LOCKOUT   jest to planowo prowadzone działanie, które obejmuje odłączenie energii zasilającej od urządzeń przemysłowych i maszyn na czas wykonywania na nich prac konserwacyjnych lub naprawczych oraz uniemożliwienie jej ponownego włączenia. W jego skład wchodzą blokady elementów uruchamiających energię. Natomiast TAGOUT (za pomocą specjalnych zawieszek) ostrzega pracowników przed ponownym włączeniem urządzenia, sygnalizuje, że dane urządzenie jest zablokowane na czas przeglądu i nie może być włączone, dopóki oznaczenie nie zostanie zdjęte.

Następnie Pan Krzysztof Goldman Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie omówił stan wypadkowości w 2010 r. Na zasadzie analizy porównawczej wypadków zbadanych w 2009 r. i 2010 r. wskazał na wzrost liczby wypadków śmiertelnych w województwie lubelskim. Omówił przykłady wypadków śmiertelnych i ciężkich, które miały miejsce na terenie województwa lubelskiego. Wskazał na zachowanie pracowników i rolę pracodawców w ochronie przed zdarzeniami wypadkowymi jakie mają miejsce w zakładach pracy. Podkreślił jednocześnie jak ważne w badaniu wypadków przy pracy jest prawidłowe określenie przyczyny wypadku.  Istotne jest również zagadnienie wypadku a ocena ryzyka zawodowego. Należy odpowiedzieć sobie między innymi na pytania czy zagrożenie na stanowisku pracy było prawidłowo rozpoznane, czy oceniono ryzyko zawodowe związane z tym zagrożeniem. Podkreślił, że ocena ryzyka zawodowego to przede wszystkim „dobra prewencja”. Prezentację zakończyły przykłady zbadanych wypadków przy pracy.

Następnie głos zabrała Pani Anna Kucharska psycholog z OIP w Lublinie , która omówiła zagadnienie „STRES”- czynnik szkodliwy w środowisku pracy człowieka a ocena ryzyka zawodowego. Podkreśliła, że z pojęciem stresu spotykamy się każdego dnia. Stres może mieć dla pracownika charakter pozytywny i negatywny. Stres negatywny powodują wymagania przekraczające możliwości radzenia sobie pracownika w danym momencie, np. w sytuacji ilościowego przeciążenia pracą, ilościowego niedociążenia pracą, przeciążenia jakościowego pracą, niedociążenia jakościowego pracą. Wówczas odpowiedzią organizmu jest wystąpienie reakcji stresowej. Skutki odczuwane czynników stresogennych to między innymi: choroby ciała, problemy emocjonalne, problemy poznawcze, problemy w relacjach z ludźmi. Omówiła również zagadnienie wypalenia zawodowego. Stan taki pojawia się, kiedy człowiek jest wyczerpany we wszystkich aspektach życia. Stres na stanowisku pracy wpływa na funkcjonowanie całego zakładu co wpływa między innymi na obniżenie efektywności pracy, pracownicy zestresowani częściej ulegają wypadkom przy pracy, częściej korzystają ze zwolnień lekarscy. Dlatego bardzo istotną rolę ma dopasowanie wymogów do danego stanowiska i do możliwości pracownika (najlepiej już na etapie rekrutacji). W eliminowaniu sytuacji stresowych powinni być zainteresowani zarówno pracodawca jak i pracownicy. Podkreśliła jak ważna jest prawidłowa identyfikacja zagrożeń psychospołecznych na stanowisku pracy i ocena ryzyka związana z tymi zagrożeniami.

Seminarium zakończyły warsztaty z zakresu oceny obciążenia organizmu, wynikające z pracy i wpływ na sprawność człowieka przy wykonywaniu czynności służbowych,  które zaprezentował Pan Jan Siek z Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Omówił miedzy innymi uproszczoną metodę szacowania wydatku energetycznego wg Lehmana, wybrane parametry do obciążenia dynamicznego metodą czynnościową, ocenę obciążenia statycznego na stanowisku pracy (OWAS).

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z historią lasów janowskich jak również z bogactwem przyrodniczym, ogromnymi walorami turystycznymi.