14-15.06.2013 GDAŃSK - SOBIESZEWO
"PARTNERSTWO DLA PREWENCJI"

W dniach 14-15.06.2013 r. w Hotelu Orle w Gdańsku-Sobieszewie, odbyła się KONFERENCJA pn. “Współpraca na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie” realizowana w ramach europejskie kampanii informacyjnej pn. „Partnerstwo dla prewencji” zorganizowana przez CIOP-PIB i OSPSBHP Zarząd Główny przy udziale O/Gdańsk.

Wszyscy uczestnicy Konferencji zostali powitani przez prof. dr hab. n. med. Danutę Koradecką, która poprowadziła spotkanie. Następnie głos zabrali: Tadeusz Majchrowicz z KK NSZZ „Solidarność”, Marek Nościusz- Prezes ZG OSPSBHP oraz Leszek Zając – Zastępca Głównego Inspektora Pracy. Każdy z nich oprócz powitania przybyłych podkreślił ważność organizowania     i rozmawiania na temat bezpieczeństwa pracy oraz wskazywał na ważność organizowania takich spotkań.

Po części oficjalnej głos zabrali poszczególni prelegenci. Jako pierwsza wystąpiła Pani prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, która w ciekawy sposób omówiła cele strategiczne kampanii „Partnerstwo dla prewencji- europejska kampania 2012-2013 na rzecz bezpieczeństwa pracy”.  W trakcie wystąpienia wielokrotnie wskazywała stopnie zaangażowania kadry zarządzającej w kwestie bezpieczeństwa pracy, ich rolę przywódczą oraz współdziałanie pracowników z pracodawcami dla poprawy bezpieczeństwa.

Następnie głos zabrał Michał Chłopecki- członek OSPSBHP O/Gdańsk, który omówił „Współpracę na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie" na podstawie swojego przedsiębiorstwa tj. Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni. W trakcie prelekcji przedstawił firmę i obowiązujące tam dobre praktyki.

Kolejnym prelegentem była Pani Marzena Flis z KK NSZZ „Solidarność”, która przedstawiła „Działanie związków zawodowych w zakresie prewencji wypadkowej”. Omówione zostały zadania Społecznej Inspekcji Pracy i wskazane słabe punkty Ustawy o SIP. Dokonano również porównania Społecznej Inspekcji Pracy z pracownikiem służby bhp.

„Rolę związków zawodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy” na podstawie wyników badań przedstawiła dr Barbara Krzyśków z CIOP-PIB. W ramach prowadzonych wieloletnich badań omówiona została wnikliwa analiza oraz wnioski działania związków zawodowych na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w poszczególnych sektorach.

Na koniec I części spotkania głos oddano Panu Pawłowi Rozowskiemu z Głównego Inspektoratu Pracy, który zaprezentował „Działanie prewencyjne i edukacyjne PIP realizowane we współpracy z partnerami społecznymi”. Prelegent pokazał w jaki sposób PIP promuje bezpieczeństwo pracy oraz jakie poczynia kroki prewencyjne.

W II części Konferencji odbył się panel dyskusyjny pt: „Partnerstwo dla prewencji”, którego moderatorem była p. prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, a udział w nim wzięli przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodowych. Nasze Stowarzyszenie reprezentował Prezes Zarządu Głównego – Marek Nościusz. Pod dyskusję uczestników zostało poddane kilka tez m.in. „Czy istnieje sprzeczność w interesach pracodawcy i pracownika, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy?”, „Co może zrobić pracodawca, żeby poprawić współpracę pomiędzy pracownikiem służby bhp i SIP-owcem oraz wizerunek tego pierwszego w oczach pracowników?”, „W jaki sposób osiągnąć większe zaangażowanie związków zawodowych w kwestie bezpieczeństwa pracy?”, „W jaki sposób związek zawodowy może bardziej wspierać działania SIP-owca?”

 

Wywiązała się ciekawa dyskusja, gdyż strony próbowały obronić swoje tezy i punkty widzenia. Podsumowując można jednak stwierdzić, że mimo odmiennego zdania w kilku kwestiach wszystkim chodziło o jedno o wypracowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa przez pracowników, przedstawicieli ds. bhp oraz kierowników i pracodawców. Wspólnym mianownikiem jest zmiana podejścia i świadomości wobec bhp wszystkich stron i zrozumienie, że dbałość o warunki i bezpieczeństwo pracy przyniesie korzyść nam wszystkim.

Prezes Zarządu Głównego dziękuje kol. Zofii Formelli Prezesowi O/ Gdańsk za organizację konferencji oraz kol. Elżbiecie Bożejewicz  Prezesowi O/ Olsztyn za pomoc merytoryczną w jej organizacji a członkom Stowarzyszenia a w szczególności O/ Gdańskiemu za stworzenie znakomitej atmosfery.

 

Sporządziła:
Katarzyna Małecka

OSPSBHP O/GDAŃSK