ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Co nowego w BHP

 1. W dniu 9 stycznia br. opublikowano w Dzienniku Ustaw pod poz. 47 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, które wejdzie z w życie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. od dnia 10 sierpnia 2018 r. zastępując dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 z późn. zm.).
  POBIERZ DOKUMENT>>>

   

 2. Również 9 stycznia pod poz. 48 opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, które zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali (Dz. U. z 2000 r. poz. 37). Nowa treść wejdzie w życie w dniu 10 kwietnia 2018 r.
  POBIERZ DOKUMENT>>>

        

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). 
 2. POBIERZ DOKUMENT>>>

           

 1. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz 331).
 2. POBIERZ DOKUMENT>>>                                                                                                                                                             

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tesktu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143).
 2. POBIERZ DOKUMENT>>>

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169).
 2. POBIERZ DOKUMENT>>>

 

 1. Z dniem 1 kwietnia 2018 r. weszło w życie opublikowane w dniu 8 marca w Dzienniku Ustaw pod pozycją 502 rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
 2. POBIERZ DOKUMENT>>>

 

 1. Z dniem 21 sierpnia 2018 r. weszło w  życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  (Dz.U. z 2018 r. poz.1286). Bardzo istotna zmiana dotyczy pyłu drewna. Nie ma już rozróżnienia m.in. na drewno twarde i mieszane. NDS dla pyłów drewna określony w  powyższym rozporządzeniu wynosi 3 mg/m3. Rozporządzenie zmieniło również wartości NDS przy niektórych czynnikach (substancjach) chemicznych. Przy kolejnych wykonywanych pomiarach po 21 sierpnia należy zwrócić uwagę na nowe wartosci normatywne. 
 2. POBIERZ DOKUMENT>>>
 3. ZAŁĄCZNIK NR 1>>>
 4. ZAŁĄCZNIK NR 2>>>

 

 1. W dniu 29 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. (Dz. U. z 2018,poz. 2140) zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.).
 2. POBIERZ DOKUMENT>>>

 

 1. W dniu 3 listopada 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018, poz. 2090), które zastąpiło obowiązujące do dnia 1 października br. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U. nr 128 poz.897), uchylone w związku z wejściem w życie nowej podstawy prawnej - ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.).
 2. POBIERZ DOKUMENT>>>

 

 1. W dniu 15.11.2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2147 opublikowano rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 16 lutego 2019 roku, z wyjątkiem wymagań dotyczących wyposażenia kabiny żurawia oraz oświetlenia przy ograniczonej widoczności, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia oraz wymogu dotyczącego zapewnienia zmechanizowanego dostępu do kabiny żurawia usytuowanej na wysokości co najmniej 80 m, który wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.
 2. POBIERZ DOKUMENT>>>

 

 1. W dniu 21 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2176 zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, które zastąpiło trzy dotychczas obowiązujące rozporządzenia tj.:
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki,
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.
 1. POBIERZ DOKUMENT>>>