ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy - 10 maja 2019 roku TORUŃ

2019-04-07

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, zgodnie z §22 ust. 8 Statutu OSPSBHP, niniejszym zawiadamia, że w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 11:00 rozpocznie się Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy.

Drugi termin Zjazdu wyznacza się 10 maja 2019 r. o godz. 11.30., w przypadku braku co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu OSPSBHP. Miejsce Zjazdu: Hotel Mercure ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń.

Celem zwołania Zjazdu są wybory Władz Naczelnych (Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński) ze względu na wystąpienie przesłanek określonych w §22 ust. 1 Statutu.

Podkreślając wagę Zjazdu jako najwyższej władzy Stowarzyszenia, uprawnionej
do wyznaczania głównych kierunków działalności OSPSBHP, proponuję w porządku obrad podjęcie dyskusji na ten temat. Jestem przekonana, że głos Delegatów, przedstawicieli Oddziałów OSPSBHP, będzie wartościowym wyznacznikiem dla nowo wybranych Władz Naczelnych co do podjęcia właściwych działań na rzecz rozwoju naszej organizacji.

Przed rozpoczęciem Zjazdu planuje się wręczenie przyznanych odznaczeń państwowych.

 

Organizacja i zgłoszenie udziału.

Uczestnicy ponoszą koszty według wskazanego pakietu:

Pakiet  nr 1       –    75 zł/osobę - udział w Zjeździe wraz z obiadem i przerwami kawowymi.

Pakiet nr 2        –   230 zł/osobę - udział w Zjeździe wraz z obiadem, przerwami kawowymi
                                 i uroczystą kolacją.

Pakiet nr 3        –   160 zł/osobę – udział w uroczystej kolacji.

                                                                         

                Zgłoszenia oraz wpłaty za udział według wskazanego pakietu należy dokonać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r.
Wpłaty należy dokonać na konto ZG OSPSBHP, ul. T. Czackiego 3/5 lok. 502, 00-043 Warszawa z dopiskiem „Zjazd Nazwisko i imię” na rachunek nr 31 1050 1012 1000 0090 3090 2291. Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz
elektroniczny – kliknij tutaj.  Proszę o ustalenie w oddziale czy zgłoszenia wszystkich delegatów dokona jedna osoba czy też każdy będzie się zgłaszał osobiście. Przy zgłoszeniu należy podać dane
do wystawienia faktury. Jeśli ma być wystawiona jedna faktura na oddział, pełne dane wystarczy wpisać tylko przy pierwszym uczestniku.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Beata Kaczmarek tel. 502 39 29 29, sekretarz@ospsbhp.pl