ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Obrady Zjazdu Nadzwyczajnego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

2017-12-17

W Łysomicach k/Torunia 08.12.2017 r. odbyły się obrady Zjazdu Nadzwyczajnego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. W związku z brakiem wymaganej ilości Delegatów otwarcie Zjazdu nastąpiło w drugim terminie. Zjazd otworzyła prezes Elżbieta Bożejewicz, przedstawiła w słowie wstępnym cel Zjazdu i zaproponowany porządek obrad. W Zjeździe uczestniczy 119 delegatów.

Nad prawidłowością przebiegu Zjazdu czuwał zaproszony adwokat – Justyna Gabrysiak z kancelarii prawnej House Lex z Torunia.

Z uwagi na przesłanki określone w § 20 ust. 5 Statutu (liczba wakatów powyżej 1/3) Delegaci przyjęli porządek obrad z wyborem prezesa,  pełnego składu zarządu głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Na prezesa zgłoszono dwie kandydatury – Elżbietę Bożejewicz i Marka Nościusza, przy czym ten drugi nie wyraził zgody na kandydowanie. Po oddaniu głosów i podliczeniu przez komisję skrutacyjno-wyborczą ogłoszono wyniki – 67 na tak, 50 na nie i 2 głosy nieważne. W związku z tym prezesem na czas do końca bieżącej kadencji (do 2019 r.) została wybrana Elżbieta Bożejewicz.

Następnie przystąpiono do wyboru członków zarządu głównego. Do Zarządu Głównego wybrani zostali:

 1. Kaczmarek Piotr -wiceprezes
 2. Nowak Andrzej -wiceprezes
 3. Witczak Józef -wiceprezes
 4. Kaczmarek Beata - sekretarz
 5. Pych Jarosław -skarbnik
 6. Karykowski Andrzej
 7. Matczak Sławomir
 8. Piotrowska Jadwiga
 9. Szałas Grzegorz
 10. Tandek Tomasz
 11. Wanowicz Agata

Kolejno przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) i Głównego Sądu Koleżeńskiego (GSK). Przed rozdaniem kart do głosowania delegat Zenon Naskręt zaproponował wzruszenie (zmianę) wcześniej podjętej uchwały o odrzuceniu przyjęcia nowej, zmienionej treści Statutu. Propozycję uzasadnił faktem, że jest już wybrany nowy Zarząd Główny oraz że większość składu nowowybranego Zarządu Głównego stanowią osoby ze składu dotychczasowego, a to one były głównymi autorami i zwolennikami nowej treści. Ponadto dodał że do zmiany treści Statutu obligują nas zmiany ustawowe dotyczące działalności stowarzyszeń. Po kolejnej konsultacji z adwokatem, potwierdzającej legitymację Zjazdu do zmiany (wzruszenia) wcześniej podjętej chwały - Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie, który został pozytywnie skwitowany. Następnie poddano pod głosowanie przyjęcie znowelizowanej treści Statutu, w wyniku którego przyjęto nową treść - głosów „za” 77, głosów „przeciw” 21, wstrzymujących się 10. 

Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

 1. Kulkowski Grzegorz  - przewodniczący
 2. Śrubarczyk-Cichowska Mariola -wiceprzewodniczący
 3. Pękalska Kamila -sekretarz
 4. Chłopecki Michał
 5. Grześkiewicz Halina
 6. Babka Krzysztof
 7. Frelich Ryszard
 8. Chodyniecki Adam
 9. Paździor Michał

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano:

 1. Brygoła Andrzej -przewodniczący
 2. Jeliński Zygmunt -wiceprzewodniczący
 3. Gwóźdź Gustaw
 4. Macuga Małgorzata
 5. Okraska Dariusz
 6. Marszałkowski Marcin
 7. Orzeł Józef
 8. Grzeszczyk Tadeusz
 9. Naskręt Zenon
 10. Kołaski Remigiusz

 

Prezes Elżbieta Bożejewicz w końcowym wystąpieniu podsumowała obrady, podziękowała delegatom za udział w Zjeździe.